Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Länsstyrelsens uppdrag är att verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och synergieffekter mellan olika åtgärder. I rollen ingår såväl att informera om stödet som att lämna yttranden över ansökningar, lägesrapporter och slutrapporter. Naturvårdsverket fattar sedan beslut om stöd och godkännande av inkomna rapporter.

LEKS roll är att anordna forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och samordning mellan länen och Naturvårdsverket. LEKS utvecklar och tillhandahåller även gemensamma system, mallar, rutiner med mera.

För mer information, kontakta Lisa Rehnström i LEKS arbetsgrupp, lisa.rehnstrom@lansstyrelsen.se