Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Länsstyrelsens uppdrag är att verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och synergieffekter mellan olika åtgärder. I rollen ingår såväl att informera om stödet som att lämna yttranden över ansökningar, lägesrapporter och slutrapporter. Naturvårdsverket fattar sedan beslut om stöd och godkännande av inkomna rapporter.

LEKS roll är att samla länsstyrelsernas behov och förslag och föra en dialog med Naturvårdsverket och att bidra till erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelserna, till exempel genom att anordna webbinarier eller genom ta fram kommunikationsunderlag.

För mer information, kontakta Lisa Rehnström i LEKS arbetsgrupp, lisa.rehnstrom@lansstyrelsen.se