Hållbart lantbruk och en levande landsbygd

Omställningen till minskad klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen är viktigt för att vi ska klara energi- och klimatmålen. Samtidigt måste detta gå hand i hand med en utveckling av möjligheterna att bo och verka på landsbygden. LEKS arbetar för att identifiera projektidéer som bidrar till att utveckla båda dessa perspektiv.

Projekt: Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan i skogen

Under 2021 och 2022 genomfördes projektet ”Synergier och målkonflikter mellan biologisk mångfald och klimatpåverkan i skogen”. Att vi står inför flera ekologiska kriser är allt tydligare ett faktum idag. Två av de största kriserna är ett förändrat klimat samt minskad biologisk mångfald. Detta är två kriser som inte bör hanteras separat utan i synergi med varandra då de är starkt sammankopplade.

Projektet har genomförts genom samverkan mellan länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, RUS, och Miljönätverket.

Rapporten innehåller ett kunskapsunderlag med fokus på var det finns kopplingar mellan klimatpåverkan och biologisk mångfald i skogen samt en vägledning som är ett första steg om hur länsstyrelserna kan arbeta vidare med frågorna. Som komplement till rapporten har en sammanfattande Powerpoint tagits fram som kan användas för den som vill sprida eller använda resultatet för vidare dialog kring frågorna

Kontaktperson: Joakim Svensson, joakim.a.svensson@lansstyrelsen.se

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Resultat från ett utvecklingsprojekt inom LEKS, länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning. Genom ett smart och sparsamt körsätt vid användning av lantbruksmaskiner får man lägre bränslekostnader och ett effektivare maskinutnyttjande, samtidigt som negativ påverkan på klimatet minskar. Kurser i sparsam körning syftar till att ge deltagarna både teoretisk och praktisk kunskap för att minska bränsleåtgången. Idag finns emellertid ingen enhetlig syn på vad en kurs i sparsam körning för jordbruk ska innehålla eller hur den ska genomföras.

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk

Broschyr : Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk, Länsstyrelsen Östergötland