Klimatsmart fysisk planering

Länsstyrelserna vägleder kommunerna i arbetet med fysisk planering, tillhandahåller underlag och yttrar oss över översiktsplaner, detaljplaner och infrastrukturärenden. LEKS roll är att stötta länsstyrelserna i det arbetet, så att den fysiska planeringen bidrar till att energi- och klimatmålen nås.

Kontaktperson: Lisa Rehnström, lisa.rehnstrom@lansstyrelsen.se.

Hur kan vi göra länsplanerna mer klimatsmarta?