Nationella vindkraftsstrategin

Vindkraft är en viktig del i att uppnå målet om ett förnybart elsystem 2040 och en pusselbit för att möta det ökade elbehovet när fossila bränslen fasas ut. Samtidigt är vindkraftsfrågan komplicerad och avvägningar mellan olika intressen måste göras.

-Det handlar bland annat om att bygga där behovet finns, där befolkning och energibehov är stora, samtidigt som hänsyn tas till andra intressen som till exempel natur- och kulturvård, försvaret och rennäringen, säger Annah Lintorp, projektledare inom LEKS.

 Just nu arbetas en myndighetsgemensam nationell vindkraftsstrategi fram. Arbetet med att ta fram strategin drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Länsstyrelserna och LEKS har också bidragit till framtagandet, bland annat genom regionala workshops som hållits i alla län.

En del av strategin är ett fördelningsförslag för hur mycket vindkraft som skulle behöva byggas i varje län för att uppnå ett förnybart elsystem 2040. Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslår också att länsstyrelserna får i uppdrag att arbeta vidare på regional nivå.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats