Nationella vindkraftsstrategin

Vindkraft är en viktig del i att uppnå målet om ett förnybart elsystem 2040 och en pusselbit för att möta det ökade elbehovet när fossila bränslen fasas ut. Samtidigt är vindkraftsfrågan komplicerad och avvägningar mellan olika intressen måste göras. -Det handlar bland annat om att bygga där behovet finns, där befolkning och energibehov är stora, […]

Vägledning för integrering

Energi- och klimatmålen berör alla samhällsområden och en stor del av länsstyrelsens arbete. Länsstyrelserna har därför fått i uppdrag att integrera målen i all relevant verksamhet. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, har tagit fram en vägledning, som ska vara ett stöd i det arbetet. Målet är att vi ska bli mer koordinerade och använda resurserna […]

Fossilfria länsstyrelser

Länsstyrelsernas uppdrag är att regionalt främja och leda klimat- och energiomställningen. I detta projekt arbetar vi för att minska våra egna organisationers utsläpp. Eftersom förutsättningarna ser olika ut i olika län, arbetar projektet med att ta fram ett åtgärdsbatteri som varje länsstyrelse i sin tur kan plocka från. En viktig del i projektet är att utbyta […]