Nationella vindkraftsstrategin

Vindkraft är en viktig del i att uppnå målet om ett förnybart elsystem 2040 och en pusselbit för att möta det ökade elbehovet när fossila bränslen fasas ut. Samtidigt är vindkraftsfrågan komplicerad och avvägningar mellan olika intressen måste göras. -Det handlar bland annat om att bygga där behovet finns, där befolkning och energibehov är stora, […]

Vägledning för integrering

Energi- och klimatmålen berör alla samhällsområden och en stor del av länsstyrelsens arbete. Länsstyrelserna har därför fått i uppdrag att integrera målen i all relevant verksamhet. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, har tagit fram en vägledning, som ska vara ett stöd i det arbetet. Målet är att vi ska bli mer koordinerade och använda resurserna […]

Fossilfria länsstyrelser

Länsstyrelsernas uppdrag är att regionalt främja och leda klimat- och energiomställningen. I detta projekt arbetar vi för att minska våra egna organisationers utsläpp. Eftersom förutsättningarna ser olika ut i olika län, arbetar projektet med att ta fram ett åtgärdsbatteri som varje länsstyrelse i sin tur kan plocka från. En viktig del i projektet är att utbyta […]

Övergripande arbete

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning arbetar för att främja integreringen av energi- och klimatarbete i samtliga av länsstyrelsens verksamhetsområden. Förutom våra fyra identifierade sakområden arbetar vi med övergripande frågor, bland annat genom olika  projekt. 

Hållbar regional tillväxt

En grön omställning är nödvändig för Sveriges framtida konkurrenskraft. För att skapa ett fossilfritt och resurseffektivt samhälle behöver vi modernisera vår produktion, vår livsstil, våra investeringar/inköp och våra institutioner. LEKS arbetar med att lösa problem och skapa möjligheter för näringslivets omställning och öka förståelsen för de företags- och samhällsekonomiska aspekterna av en grön omställning. Projekt- […]

Klimatsmart fysisk planering

Länsstyrelserna vägleder kommunerna i arbetet med fysisk planering, tillhandahåller underlag och yttrar oss över översiktsplaner, detaljplaner och infrastrukturärenden. LEKS roll är att stötta länsstyrelserna i det arbetet, så att den fysiska planeringen bidrar till att energi- och klimatmålen nås. Hur kan vi göra länsplanerna mer klimatsmarta?

Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU flagga

Trettio procent av pengarna från den europeiska regionala utvecklingsfonden ska gå till satsningar inom energi och klimat. Det handlar om satsningar på innovation, forskning, stöd till små och medelstora företag och specifika projekt som ska lösa en viktig fråga för klimatomställningen.   Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, driver ett projekt som både ger stöd till enskilda […]

Energi i miljöskyddsarbetet

Lagstiftningen är ett viktigt verktyg i energi- och klimatomställningen. LEKS arbetar med vägledning och handledning inom miljöprövning och tillsyn för att utveckla tillämpningen. Vi för en kontinuerlig dialog med miljöskyddscheferna på landets länsstyrelser kring utvecklingsinsatser.